رقص در زنجیر

صورتم را سوزاندید، دستهایم را بریدید و پاهایم را به زنجیر کشیدید. با رقص اندیشه ام چه می کنید؟

تیر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست